Dioksiner i toksiske ekvivalenter (Dioksin)

Dioksiner er komplekse kjemiske stoffer som inneholder klor. Noen dioksiner er giftige selv ved svært lave konsentrasjoner. De hører til stoffgruppen tungt nedbrytbare kjemiske stoffer. De kan oppkonsentreres i næringskjeden og er giftige. Seveso-ulykken i 1976 med store utslipp av dioksinet TDCC var foranledningen for EUs direktiv om forebygging av ulykker i 1982: Seveso-direktivet. Les mer