Produkter med stoff i grønn kategori (GRØNN)

Produktene inneholder kun stoff på
  • - PLONOR-lista, en liste vedtatt i OSPAR-konvensjonen,
  • - REACH vedlegg IV og/eller
  • - enkelte stoffer i REACH vedlegg V etter godkjenning fra Miljødirektoratet.
Kjemikalier i grønn kategori vil normalt ikke medføre skade eller ulempe for det marine miljøet.