Produkter med stoff i gul kategori (GUL)

Produktene har akseptable miljøegenskaper, det vil si at de brytes relativt raskt ned i marint miljø, og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er lite akutt giftige.