Produkter med stoff i svart kategori (SORT)

Produktene inneholder stoff som er
  • -lite nedbrytbare og viser samtidig høyt potensial for bioakkumulering eller er svært akutt giftige,
  • -på prioritetslista,
  • -på OSPARs prioritetsliste,
  • -på REACH kandidatliste,
  • -arvestoffskadelige eler reproduksjonsskadelige eller
  • -additivpakker i kjemikalier som ikke går til utslipp til sjø.