Klimagasser (CO2-ekv)

Klimagasser bidrar til global oppvarming. Menneskelig aktivitet øker konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. For å kunne sammenligne klimagassenes oppvarmingseffekt, har forskerne kommet fram til en måleenhet som kalles globalt oppvarmingspotensiale (Global Warming Potential, GWP). GWP angir akkumulert oppvarmingseffekt i forhold til CO2 over et valgt tidsrom. Vanligvis brukes 100-års tidshorisont og enhetene omtales som CO2-ekvivalenter. Les mer