Oversikt utslippskomponenter

Listen nedenfor inneholder de utslippskomponentene som anses å ha størst miljømessig betydning fra alle sektorene, ikke bare den sektoren denne siden omfatter.

Utslippskomponenter

12 utslippskomponenter.

Utslippskomponent Kommentar
Arsen Kjemisk symbol: (As)
Biologisk oksygenforbruk Kjemisk symbol: (BOF5)
Bly Kjemisk symbol: (Pb)
Fosfor totalt Kjemisk symbol: (P-TOT)
Kadmium Kjemisk symbol: (Cd)
Kjemisk oksygenforbruk Kjemisk symbol: (KOF)
Kobber Kjemisk symbol: (Cu)
Kvikksølv Kjemisk symbol: (Hg)
Nikkel Kjemisk symbol: (Ni)
Nitrogen totalt Kjemisk symbol: (N-TOT)
Sink Kjemisk symbol: (Zn)
Tørrstoff, suspendert Kjemisk symbol: (SS)