Oversikt utslippskomponenter

Listen nedenfor inneholder de utslippskomponentene som anses å ha størst miljømessig betydning fra alle sektorene, ikke bare den sektoren denne siden omfatter.

Utslippskomponenter

34 utslippskomponenter.

Utslippskomponent Kommentar
1,1,1-Trikloretan Kjemisk symbol: (TKE)
2,2',6,6'-tetrabrombisfenol A Kjemisk symbol: (TBBPA)
Alkylfenoler og -etoksilater Kjemisk symbol: (ALKFETOKS)
Ammoniumforbindelser Kjemisk symbol: (NH4-N)
Arsen Kjemisk symbol: (As)
Biologisk oksygenforbruk Kjemisk symbol: (BOF7)
Biologisk oksygenforbruk Kjemisk symbol: (BOF5)
Bisfenol A Kjemisk symbol: (BPA)
Bly Kjemisk symbol: (Pb)
Fenoksysyrer Kjemisk symbol: (FENOKS)
Flyktige klorerte hydrokarboner Kjemisk symbol: (FLYKCLHC)
Fosfor totalt Kjemisk symbol: (P-TOT)
Ftalater Kjemisk symbol: (FTA)
Heksabromsyklododekan Kjemisk symbol: (HBCDD)
Jern Kjemisk symbol: (Fe)
Kadmium Kjemisk symbol: (Cd)
Kjemisk oksygenforbruk Kjemisk symbol: (KOF)
Klorbenzener Kjemisk symbol: (CLBEN)
Klorid Kjemisk symbol: (CL)
Kobber Kjemisk symbol: (Cu)
Krom Kjemisk symbol: (Cr)
Kvikksølv Kjemisk symbol: (Hg)
Lineære alkylbenzensulfonater Kjemisk symbol: (LAS)
Mangan Kjemisk symbol: (MN)
Nikkel Kjemisk symbol: (Ni)
Nitrogen totalt Kjemisk symbol: (N-TOT)
Olje Kjemisk symbol: (OLJE)
PAH-16-USEPA Kjemisk symbol: (PAH-16EPA)
Pentaklorfenol Kjemisk symbol: (PCF)
Polybromerte difenyletere Kjemisk symbol: (PBDE)
Sink Kjemisk symbol: (Zn)
Suspendert stoff Kjemisk symbol: (SS)
Totalt organisk karbon Kjemisk symbol: (TOC)
Tributyltinn og trifenyltinn Kjemisk symbol: (TINNORG)