Oversikt utslippskomponenter

Listen nedenfor inneholder de utslippskomponentene som anses å ha størst miljømessig betydning fra alle sektorene, ikke bare den sektoren denne siden omfatter.

Utslippskomponenter

155 utslippskomponenter.

Utslippskomponent Kommentar
1,1,1-Trikloretan Kjemisk symbol: (TKE)
1,2-Dikloretan Kjemisk symbol: (EDC)
6:2 fluortelomersulfonsyre Kjemisk symbol: (6:2 FTS)
Adsorberbare organiske halogenider Kjemisk symbol: (AOX)
Aluminium Kjemisk symbol: (AL)
Ammoniakk Kjemisk symbol: (NH3)
Ammoniumforbindelser Kjemisk symbol: (NH4-N)
Andre uorganiske forbindelser Kjemisk symbol: (AUORG)
Antibiotika Kjemisk symbol: (Antibiotika)
Antimon Kjemisk symbol: (SB)
Antracen Kjemisk symbol: (Antracen)
Arsen Kjemisk symbol: (As)
Barium Kjemisk symbol: (Ba)
Benzen Kjemisk symbol: (BENZ)
Benzen, toluen, ethylbenzen, xylen Kjemisk symbol: (BTEX)
Benzo(b)fluoranten Kjemisk symbol: (C20H12)
Benzo(k)fluoranten Kjemisk symbol: (C20H12)
Benzo[a]pyren Kjemisk symbol: (BaP)
Benzo[g,h,i]perylen Kjemisk symbol: (BGHIP)
Biologisk oksygenforbruk Kjemisk symbol: (BOF7)
Biologisk oksygenforbruk Kjemisk symbol: (BOF5)
Bly Kjemisk symbol: (Pb)
Bromert Difenyleter Kjemisk symbol: (BDE)
Cyanid fri Kjemisk symbol: (CN-FRI)
Cyanid totalt Kjemisk symbol: (CN-TOT)
Diklormetan Kjemisk symbol: (CH2Cl2)
Dioksiner i toksiske ekvivalenter Kjemisk symbol: (Dioksin)
Etylbenzen Kjemisk symbol: (ETBEN)
Fenol(er) Kjemisk symbol: (FENOL)
Fett Kjemisk symbol: (FETT)
Fluoranten Kjemisk symbol: (C16H10)
Fluorider Kjemisk symbol: (FLUOR)
Flussyre Kjemisk symbol: (HF)
Flyktige organiske forbindelser Kjemisk symbol: (VOC)
Flyktige organiske forbindelser uten metan Kjemisk symbol: (NMVOC)
Formaldehyd Kjemisk symbol: (Formaldehyd)
Fosfor totalt Kjemisk symbol: (P-TOT)
Fosfororganiske pestisider, målt som P Kjemisk symbol: (PEST-P)
Gløderest totalt Kjemisk symbol: (T-GR)
Gull Kjemisk symbol: (AU)
Heksabromsyklododekan Kjemisk symbol: (HBCDD)
Heksaklorbenzen Kjemisk symbol: (HCB)
Hydratiserte hydrokarboner - HKFK 22 Kjemisk symbol: (R-22)
Hydrogencyanid Kjemisk symbol: (HCN)
Hydrogensulfid Kjemisk symbol: (H2S)
Hydrokarboner Kjemisk symbol: (Hydrokarb)
Hypokloritt Kjemisk symbol: (HOCI)
Indeno(1,2,3cd)pyren Kjemisk symbol: (C22H12)
Jern Kjemisk symbol: (Fe)
Kadmium Kjemisk symbol: (Cd)
Kalium Kjemisk symbol: (K)
Kalsium Kjemisk symbol: (CA)
Karbondioksid Kjemisk symbol: (CO2)
Karbondioksid biomasse Kjemisk symbol: (CO2 (B))
Karbondioksid fossilt Kjemisk symbol: (CO2 (F))
Karbondisulfid Kjemisk symbol: (CS2)
Karbonheksafluorid Kjemisk symbol: (C2F6)
Karbonmonoksid Kjemisk symbol: (CO)
Karbontetrafluorid Kjemisk symbol: (CF4)
Karbontetraklorid Kjemisk symbol: (CCL4)
Karbonylsulfid Kjemisk symbol: (COS)
KFK-11 - CFCl3 Kjemisk symbol: (KFK11)
KFK-113 - C2F3Cl3 Kjemisk symbol: (KFK113)
KFK-12 - CF2Cl2 Kjemisk symbol: (KFK12)
Kjemisk oksygenforbruk Kjemisk symbol: (KOF)
Kjemisk oksygenforbruk - dikromatmetoden Kjemisk symbol: (KOF-DI)
Klimagasser Kjemisk symbol: (CO2-ekv)
Klorerte alkylbenzener Kjemisk symbol: (KAB)
Klorgass Kjemisk symbol: (CL2)
Klorid Kjemisk symbol: (CL)
Kloroform Kjemisk symbol: (CHCL3)
Klororganiske forbindelser Kjemisk symbol: (KLORORG)
Klororganiske pestisider, målt som Cl Kjemisk symbol: (PEST-CL)
Kobber Kjemisk symbol: (Cu)
Kobolt Kjemisk symbol: (KOBOLT)
Krom Kjemisk symbol: (Cr)
Krom, seksverdig Kjemisk symbol: (CR-6)
Krom, treverdig Kjemisk symbol: (CR-3)
Kvikksølv Kjemisk symbol: (Hg)
Lukt Kjemisk symbol: (LUKT)
Lystgass Kjemisk symbol: (N2O)
Magnesium Kjemisk symbol: (Mg)
Mangan Kjemisk symbol: (MN)
Maursyre Kjemisk symbol: (HCOOH)
Metan Kjemisk symbol: (CH4)
Metanol Kjemisk symbol: (METANOL)
Molybden Kjemisk symbol: (MO)
Monoetylenglykol Kjemisk symbol: (MEG)
Møllmiddel, målt som Cl Kjemisk symbol: (MØLLM)
Naftalen Kjemisk symbol: (NAP)
Natrium Kjemisk symbol: (NA)
Natriumdisulfat Kjemisk symbol: (Na2SO4)
n-etylperfluoroktansulfonamid Kjemisk symbol: (EtFOSA)
n-etylperfluoroktansulfonamidoetanol Kjemisk symbol: (EtFOSE)
Nikkel Kjemisk symbol: (Ni)
Nitratforbindelser Kjemisk symbol: (NO3-N)
Nitrogen totalt Kjemisk symbol: (N-TOT)
Nitrogendioksid Kjemisk symbol: (NO2)
Nitrogenoksider Kjemisk symbol: (NOx)
n-metylperfluoroktansulfonamid Kjemisk symbol: (MeFOSA)
n-metylperfluoroktansulfonamidoetanol Kjemisk symbol: (MeFOSE)
Nonadekafluordekanoik syre (PFDA) og deres natrium og ammonium salter Kjemisk symbol: (PFDA)
Olje Kjemisk symbol: (OLJE)
Organiske forbindelser totalt Kjemisk symbol: (CH-TOT)
Organiske halogenforbindelser Kjemisk symbol: (CH-HAL)
Organiske løsemidler Kjemisk symbol: (CH-LØS)
Organiske myknere Kjemisk symbol: (CH-MYK)
Organiske svovelforbindelser Kjemisk symbol: (CH-S)
PAH-16-USEPA Kjemisk symbol: (PAH-16EPA)
PAH-4 Kjemisk symbol: (PAH-4)
Partikulært utslipp til luft fra industri Kjemisk symbol: (INSTOV)
Per- og polyfluorerte forbindelser Kjemisk symbol: (SPFAS)
Perfluordodekansyre Kjemisk symbol: (PFDoA)
Perfluorheksansulfonsyre Kjemisk symbol: (PFHxS)
Perfluorheksansyre Kjemisk symbol: (PFHxA)
Perfluornonansyre og dens natrium og ammonium salter Kjemisk symbol: (PFNA)
Perfluoroktansulfonsyre Kjemisk symbol: (PFOS)
Perfluoroktansyre Kjemisk symbol: (PFOA)
Perfluortetradekansyre Kjemisk symbol: (PFTeA)
Perfluortridekansyre Kjemisk symbol: (PFTrA)
Perfluorundekansyre Kjemisk symbol: (PFUnA)
Polyklorerte bifenyler Kjemisk symbol: (PCB)
Polysykliske aromatiske hydrokarboner Kjemisk symbol: (PAH)
Saltsyre Kjemisk symbol: (HCL)
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V Kjemisk symbol: (SbAsPbCrCoCuMnNiV)
Silikat - løst relativ Kjemisk symbol: (SI)
Sink Kjemisk symbol: (Zn)
Sot Kjemisk symbol: (SOT)
Sot og støv fra industriprosesser Kjemisk symbol: (SOT-ST)
Sulfat Kjemisk symbol: (SO4)
Sulfatforbindelser Kjemisk symbol: (SO4-S)
Sulfittforbindelser Kjemisk symbol: (SO3-S)
Suspendert organisk stoff Kjemisk symbol: (S-TS)
Svovel Kjemisk symbol: (S)
Svoveldioksid Kjemisk symbol: (SO2)
Svovelheksafluorid Kjemisk symbol: (SF6)
Svoveloksider Kjemisk symbol: (SOx)
Svoveltrioksid Kjemisk symbol: (SO3)
Sølv Kjemisk symbol: (AG)
Tallium Kjemisk symbol: (Tl)
Tetrakloreten Kjemisk symbol: (TETCE)
Tinn Kjemisk symbol: (SN)
Titan Kjemisk symbol: (TI)
Tjære Kjemisk symbol: (TJÆRE)
Toluene Kjemisk symbol: (TOL)
Totalt organisk karbon Kjemisk symbol: (TOC)
Tributyltinn og trifenyltinn Kjemisk symbol: (TINNORG)
Trietylenglykol Kjemisk symbol: (TEG)
Triklorbenzen Kjemisk symbol: (TRICB)
Trikloreten Kjemisk symbol: (TRCE)
Tørrstoff, suspendert Kjemisk symbol: (SS)
Vanadium Kjemisk symbol: (V)
Vannmengde Kjemisk symbol: (VANNM)
Vinylkloridmonomer Kjemisk symbol: (VCM)
Xylene Kjemisk symbol: (XYL)