Oversikt utslippskomponenter

Listen nedenfor inneholder de utslippskomponentene som anses å ha størst miljømessig betydning fra alle sektorene, ikke bare den sektoren denne siden omfatter.

Utslippskomponenter

60 utslippskomponenter.

Utslippskomponent Kommentar
Acenaften Kjemisk symbol: (C12H10)
Acenaftylen Kjemisk symbol: (C12H8)
Antracen Kjemisk symbol: (Antracen)
Arsen Kjemisk symbol: (As)
Benzen Kjemisk symbol: (BENZ)
Benzo(a)antracen Kjemisk symbol: (C18H12)
Benzo(b)fluoranten Kjemisk symbol: (C20H12)
Benzo(k)fluoranten Kjemisk symbol: (C20H12)
Benzo[a]pyren Kjemisk symbol: (BaP)
Benzo[g,h,i]perylen Kjemisk symbol: (BGHIP)
Bly Kjemisk symbol: (Pb)
Borekaks, oljebasert Kjemisk symbol: (OBOR)
Borekaks, vannbasert Kjemisk symbol: (VBOR)
C1-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C1-ALK)
C2-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C2-ALK)
C3-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C3-ALK)
C4-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C4-ALK)
C5-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C5-ALK)
C6-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C6-ALK)
C7-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C7-ALK)
C8-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C8-ALK)
C9-Alkylfenoler Kjemisk symbol: (C9-ALK)
Dibenz(a,h)antracen Kjemisk symbol: (C22H14)
Dibenzotiofen Kjemisk symbol: (C12H8S)
Dioksiner og furaner Kjemisk symbol: (Dioksin)
Etylbenzen Kjemisk symbol: (ETBEN)
Fenantren Kjemisk symbol: (C14H10)
Fenol(er) Kjemisk symbol: (FENOL)
Fluoranten Kjemisk symbol: (C16H10)
Fluoren Kjemisk symbol: (C13H10)
Flyktige organiske forbindelser Kjemisk symbol: (VOC)
Flyktige organiske forbindelser uten metan Kjemisk symbol: (NMVOC)
Gass Kjemisk symbol: (GASS)
Indeno(1,2,3cd)pyren Kjemisk symbol: (C22H12)
Kadmium Kjemisk symbol: (Cd)
Karbondioksid Kjemisk symbol: (CO2)
Kobber Kjemisk symbol: (Cu)
Krom Kjemisk symbol: (Cr)
Krysen Kjemisk symbol: (C18H12)
Kvikksølv Kjemisk symbol: (Hg)
Metan Kjemisk symbol: (CH4)
Naftalen Kjemisk symbol: (NAP)
Nikkel Kjemisk symbol: (Ni)
Nitrogenoksider Kjemisk symbol: (NOx)
Olje Kjemisk symbol: (OLJE)
PAH-16-USEPA Kjemisk symbol: (PAH-16EPA)
PAH-4 Kjemisk symbol: (PAH-4)
PAH-6 Kjemisk symbol: (PAH-6)
Polyklorerte bifenyler Kjemisk symbol: (PCB)
Polysykliske aromatiske hydrokarboner Kjemisk symbol: (PAH)
Produkter med stoff i grønn kategori Kjemisk symbol: (GRØNN)
Produkter med stoff i gul kategori Kjemisk symbol: (GUL)
Produkter med stoff i rød kategori Kjemisk symbol: (RØD)
Produkter med stoff i svart kategori Kjemisk symbol: (SORT)
Pyren Kjemisk symbol: (C16H10 (Pyren))
Sink Kjemisk symbol: (Zn)
Svoveloksider Kjemisk symbol: (SOx)
Toluene Kjemisk symbol: (TOL)
Vannmengde Kjemisk symbol: (VANNM)
Xylene Kjemisk symbol: (XYL)