Oversikt utslippskomponenter

Listen nedenfor inneholder de utslippskomponentene som anses å ha størst miljømessig betydning fra alle sektorene, ikke bare den sektoren denne siden omfatter.

Utslippskomponenter

19 utslippskomponenter.

Utslippskomponent Kommentar
Ammoniakk Kjemisk symbol: (NH3)
Arsen Kjemisk symbol: (As)
Bly Kjemisk symbol: (Pb)
Dioksiner i toksiske ekvivalenter Kjemisk symbol: (Dioksin)
Flyktige organiske forbindelser uten metan Kjemisk symbol: (NMVOC)
Kadmium Kjemisk symbol: (Cd)
Karbondioksid fossilt Kjemisk symbol: (CO2 (F))
Karbonmonoksid Kjemisk symbol: (CO)
Kobber Kjemisk symbol: (Cu)
Krom Kjemisk symbol: (Cr)
Kvikksølv Kjemisk symbol: (Hg)
Lystgass Kjemisk symbol: (N2O)
Metan Kjemisk symbol: (CH4)
Nitrogenoksider Kjemisk symbol: (NOx)
PAH-4 Kjemisk symbol: (PAH-4)
Svevestøv PM10 Kjemisk symbol: (PM10)
Svevestøv PM2,5 Kjemisk symbol: (PM2,5)
Svoveldioksid Kjemisk symbol: (SO2)
Svovelheksafluorid Kjemisk symbol: (SF6)