Oversikt utslippskomponenter

Listen nedenfor inneholder de utslippskomponentene som anses å ha størst miljømessig betydning fra alle sektorene, ikke bare den sektoren denne siden omfatter.

Utslippskomponenter

17 utslippskomponenter.

Utslippskomponent Kommentar
Arsen Kjemisk symbol: (As)
Bisfenol A Kjemisk symbol: (BPA)
Bly Kjemisk symbol: (Pb)
Di-(2-etylheksyl)ftalat Kjemisk symbol: (DEHP)
Kadmium Kjemisk symbol: (Cd)
Kobber Kjemisk symbol: (Cu)
Krom Kjemisk symbol: (Cr)
Kvikksølv Kjemisk symbol: (Hg)
Mellomkjedete klorparafiner (C14-C17) Kjemisk symbol: (MCCP)
Muskxylen Kjemisk symbol: (Muskxylen)
Perfluoroktansyre og relaterte stoffer Kjemisk symbol: (PFOA)
Polysykliske aromatiske hydrokarboner Kjemisk symbol: (PAH)
Tensider (DTDMAC, DSDMAC og DHTMAC) Kjemisk symbol: (Tensid)
Tetrakloreten Kjemisk symbol: (TETCE)
Tributyltinn og trifenyltinn Kjemisk symbol: (TINNORG)
Trikloreten Kjemisk symbol: (TRCE)
Triklosan Kjemisk symbol: (Triklosan)